1400150100RP - Ice Chunks KIT, Medium Size 550g Bag